Ambulancia všeobecného lekára 1

Personál:
MUDr. Petra Romančíková
zdrav. sestra: Ivana Ďurcová

Ordinačné hodiny:
PO–PI: 07.00 – 15.30 hod.

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 36
e-mail: petra.romancikova@zilpo.sk

Primárna starostlivosť je koordinovaná zdravotno-sociálna starostlivosť na úrovni prvého kontaktu občana so zdravotníckym systémom. Je to súbor činností súvisiaci s podporou zdravia, prevencioum vyšetrovaním, liečením, rehabilitáciou. Všetky úkony rešpektujú bio-psycho-sociálne potreby. Riešime netriedené zdravotné problémy populácie bez ohľadu na vek, pohlavie alebo iné charakteristiky osoby. Prístup k nám nie je limitovaný geografickou, kultúrnou, administratívnou alebo finančnou bariérou. Je komplexný, kontinuálny, koordinovaný so špecializovanými pracoviskami zameraný na rodinnú anamnézu (dedičnosť, dispozície, atď.). Všeobecné lekárstvo je kľúčový medicínsky odbor primárnej zdravotnej starostlivosti.

Druhy výkonov

  • preventívne lekárske prehliadky pre poistencov v rámci verejného zdravotného poistenia,
  • očkovanie ( povinné aj cestovné )
  • účelové vyšetrenia pred nástupom do zamestnania podľa rizika a kategorizácie práce, pred cestou do zahraničia a pod.
  • ostatné služby a vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta alebo klienta,
  • vyšetrenia pacientov a klientov bez zdravotného poistenia.

Doplnkové služby

  • predoperačné vyšetrenia,
  • ABI index – stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke
  • dychový test na Helicobakter pylori