Dohľad nad pracovným prostredím

PZS pracovné prostredie

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH
Mgr. Mária Strýčková

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 48 • 0918 378 776
e-mail: pzs@zilpo.sk

V súlade s § 26 Zákona NR SR č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho neskorších úprav a vyhláškou MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov naše pracovisko ponúka v rámci PZS zamestnávateľovi najmä nasledujúce služby:

1. hodnotenie faktorov pracovného prostredia a stavu pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na:

  • identifikáciu nebezpečenstiev z faktorov práce a pracovného prostredia,
  • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,
  • kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.

2. poradenstvo a návrh opatrení z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov so zameraním na:

  • stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,
  • zabezpečenie kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,
  • zariadenie na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov,
  • stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovanie zariadenia ak ich prevádzku je zamestnávateľ.