Zdravotná spôsobilosť na prácu

PZS zdravotná spôsobilosť

PZS – ambulancia preventívnej medicíny
prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
MUDr. Peter Kulina
zdravotné sestry:
Bc. Marianna Fraňová
Zuzana Hájeková

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 17 • 0917 241 429
e-mail: pzs@zilpo.sk

Dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov vymedzuje realizáciu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Pri vykonávaní preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu vychádzame z ustanovení Odborného usmernenia MZ SR č. 10525/2010 – OL o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 03. 2010 a súvisiacej legislatívy ak zdravotnú spôsobilosť vyžadujú ďalšie osobitné predpisy.

Výkon preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci zabezpečujeme vo vlastnom zdravotníckom zariadení našej spoločnosti v Žiline, Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina a v sieti zmluvných lekárov na celom území Slovenska.

1. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vrátane vydávania posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu:

  • pred ich zaradením na výkon práce alebo pri zmene pracovného zaradenia, ktoré môžu ohroziť ich zdravie alebo zdravie iných osôb,
  • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce, ktorá môže ohroziť ich zdravie v dôsledku expozície zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia alebo zdravotne nevhodných pracovných podmienok vrátane biologického monitorovania expozície,
  • ak nevykonávali viac ako šesť mesiacov prácu zo zdravotných dôvodov, aby sa zistili podozrenia na zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na vykonávanie prác a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu ich zdravia, alebo opodstatnenosť ich preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie,
  • pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte špecifických zmien alebo zvýšenom výskyte nešpecifických zmien ich zdravotného stavu, s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce,
  • pri kontrolnom sledovaní vybraných ukazovateľov zdravotného stavu v súvislosti s prácou, počas vymedzeného času vykonávania danej práce,
  • pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie.

2. Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu v určených intervaloch po skončení práce v prostredí so zdraviu škodlivými faktormi, ktorých pôsobenie sa môže prejaviť v neskoršom období.

3. Imunizáciu, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka.

PZS ŽILPO, s.r.o. v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení  spolupracuje s klientom pri vytváraní zoznamov zamestnancov, ktorí sú povinní podrobiť sa povinnému očkovaniu osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, resp. zoznam osôb, ktorým  je odporúčané očkovanie, z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva vybraných nákaz.

Ponuka očkovaní:

  • Hepatitída A a B
  • Chrípka
  • Kliešťová encefalitída