Školenia prvej pomoci

PZS školenia prvej pomoci

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 48 • 0918 378 776
e-mail: pzs@zilpo.sk

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľ povinný v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia zdravia alebo života po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika okrem iného určiť a odporne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných práce, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci ako aj na hasenie požiaru (§ 8 Zákona č. 124/2008 Z. z. v znení neskorších úprav).

Pracovná zdravotná služba ŽILPO, s.r.o. spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému prvej pomoci na pracovisku výkonom pravidelných školení vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci. Školenie vykonáva odborník z tímu pracovnej zdravotnej služby, ktorý absolvoval akreditovaný kurz inštruktorov prvej pomoci podľa osobitného predpisu.