Príjem vzoriek

Centrálne klinické laboratórium

Z dôvodu plynulej spolupráce odporúčame:

 • vzorku biologického materiálu správne a čitateľne označiť,
 • vzorku biologického materiálu odoslať spolu s vyplnenou žiadankou.

Doprava biologického materiálu:

 • vyšetrenie biologického materiálu má byť urobené čo najskôr od odberu, preto je nutné jeho urýchlené doručenie do laboratória,
 • transport a uchovávanie biologického materiálu musia byť absolútne bezpečné, čoho základnou podmienkou je používanie špeciálneho odberového systému,
 • počas transportu nesmie byť biologický materiál vystavený vysokým alebo nízkym teplotám, otrasom a tiež priamemu slnečnému svetlu

Žiadanka na požadované vyšetrenia musí obsahovať:

 • meno a priezvisko pacienta
 • rodné číslo pacienta
 • označenie zdravotnej poisťovne pacienta
 • diagnózu
 • vyznačené požadované vyšetrenia
 • pečiatku, kód a podpis lekára
 • v prípade vyšetrenia samoplátcu, nepoistených pacientov a pod., túto skutočnosť vyznačiť na žiadanke namiesto kódu poisťovne
 • k poistencom EÚ priložte prefotený preukaz poistenca