Výchova a vzdelávanie

PZS prevencia

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 48 • 0918 378 776
e-mail: pzs@zilpo.sk

Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho, chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období, špecifických zmien a nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými účinkami na zdraví.