Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – vedúca tímu PZS
RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH
Mgr. Soňa Podstavková
Ing. Zdenka Cigániková
zdrav. sestry:
Bc. Marianna Fraňová

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 48, 562 70 17
e-mail: pzs@zilpo.sk

Vážený obchodný partner,
spoločnosť ŽILPO, s. r. o. je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia – polikliniky na ulici Vysokoškolákov 31 v Žiline. V rámci poskytovaných zdravotníckych služieb na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR OPPL-1526/2007-Oj sme našu ponuku rozšírili aj o pracovnú zdravotnú službu, pod odborným vedením vedúcou tímu prof. MUDr. Jankou Buchancovou, CSc.

Pracovná zdravotná služba ŽILPO, s.r.o., Žilina ako odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci je vykonávaná prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov s určenou špecializáciou a to vykonávaním zdravotného dohľadu a v rozsahu činností, ktoré sú v súlade s Dohovorom ILO č. 161 z roku 1985 o pracovných zdravotných službách pre všetkých členov Medzinárodnej organizácie práce a definoval pravidlá, ktoré sú platné dodnes a ktorých princípy sa premietajú do súčasne platných právnych noriem v tomto odbore.

Legislatívny rámec určujú na Slovensku:

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon NR SR č. 125/2006 Z. z. o Inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.

Naše pracovisko ponúka v rámci pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľovi nasledovné:

 • dohľad nad pracovným prostredím – odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie,
 • dohľad nad zdravím zamestnancov.

Postup pri realizácii Pracovnej zdravotnej služby

 1. Po zaslaní vyplneného dotazníka Vám zašleme orientačnú cenovú ponuku k pracovnej zdravotnej službe.
 2. Po doplnení identifikačných údajov zamestnávateľa Vám zašleme návrh zmluvy, kde špecifikujeme zásady našej spolupráce, cenu a termíny plnenia zvlášť za poskytovanie činností PZS a zvlášť za lekárske preventívne prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci.
 3. Po prejednaní a uzatvorení zmluvy nasleduje proces dohľadu nad pracovným prostredím, ktorého výstupom bude dokument slúžiaci ako podklad pre zabezpečovanie dohľadu nad zdravím zamestnancov.
 4. Po telefonickom alebo písomnom upresnení termínu vykonáme vo Vašej spoločnosti pracovné stretnutie za účelom zistenia stavu pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov.
 5. Starostlivosť o Vašich zamestnancov je kontinuálny proces po celú dobu ich zamestnaneckého pomeru. Harmonogram lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (pred nástupom do práce, v súvislosti s výkonom práce, pred zmenou pracovného zaradenia, pred skončením pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a po skončení pracovného pomeru ak o to požiada zamestnanec a podľa požiadaviek osobitných predpisov), dátum a čas ich vykonávania bude upresňovaný s Vašim povereným zamestnancom.

Ďakujeme Vám za dôveru a tešíme sa na spoluprácu.