Biochémia

Centrálne klinické laboratórium

Kontakt:
tel.: 041/ 562 70 72
e-mail: ckl@zilpo.sk

Biochémia je interdisciplinárna veda, ktorá skúma chemické látky a chemické deje v živých organizmoch. Je hraničným odborom medzi biológiou a chémiou, prelína sa s molekulárnou biológiou, genetikou, organickou chémiou a fyzikálnou chémiou.

Odberový systém CKL

Venózne odbery

1. bez protizrážanlivých komponentov

  • väčšina biochemických vyšetrení zo séra

2. s protizrážanlivým komponentom

  • parathormón, skúmavka s lithium heparín, počas transportu uložená v ľade!
  • glykozylovaný hemoglobín, skúmavka s lithium heparínom

Kapilárne odbery

1. Glukóza – eppendorfská skúmavka so systémovým glukózovým roztokom + kapilárka (po odbere dôkladne premiešať)

Odber moča

1. Chemické vyšetrenie moča a sediment

  • prvý ranný moč, jeho stredný prúd po predchádzajúcej očiste, v čistej uzavretej plastovej nádobe

2. Bilančný zber moča

  • moč zbieraný počas 24 hodín, v ktorom vyšetrujeme Na, K, Cl, P, Ca, močovinu, kreatinín, kyselinu močovú (súčasne sa dané parametre vyšetrujú aj vo vzorke venóznej krvi odobratej na konci zberného obdobia), v čistej uzavretej plastovej nádobe – fľaše

3. Toxikologické vyšetrenie (kvalitatívne stanovenie liečiv a drog)

  • jednorázový moč, minimálne 50 ml