Vyšetrenie na COVID-19

Centrálne klinické laboratória v Poliklinike Žilpo s.r.o. v súvislosti ochorením Covid 19 rozširujú ponuku pre laboratórne vyšetrovanie protilátok proti SARS Cov 2 a dôkaz vírusu SAERS CoV 2 metódou rt PCR. Cieľovou skupinou nášho laboratória sú prioritne potreby vyšetrení našich lekárov a pacientov ako súčasť diagnostického procesu a predoperačné vyšetrenia. Voľné kapacity sú určené pre samoplátcov.

NEVYŠETRUJEME osoby s príznakmi akútnych respiračných infekcií.

  • Odbery na serologické vyšetrenie protilátok typu IgA, IgM a IgG vykonávajú ošetrujúci lekári alebo ambulancia preventívnej medicíny pre samoplátcov.
  • Odbery materiálu na vyšetrenie rt PCR sa vykonávajú v špecializovanej ambulancii preventívnej medicíny na prízemí pri zadnom vchode do polikliniky. Nevchádzajte do polikliniky, je tam okno, cez ktoré pracovník odoberie biologický materiál (výter z nosa a hrdla). Polikliniky Žilpo s.r.o. v osobitne určenom čase a to len osobám bez klinických príznakov ochorenia, kontrolných vyšetreniach, vyšetrení pred vycestovaním do zahraničia alebo po návrate zo zahraničia a pred plánovaným operačným výkonom operáciu. Na vyšetrenie je potrebné sa objednať cestou formulára na stránke www.zilpo.sk, záujemcovi bude po vyplnení priloženého formulára a uhradení určeného poplatku (cenník schválený VUC Žilina), pridelený presný čas na vyšetrenie. Nedodržanie určeného času nezakladá možnosť vrátenia úhrady alebo určenie náhradného termínu, zmenu termínu je nevyhnutné dohodnúť priamo s personálom ambulancie telefonicky alebo e-mailom najneskoršie 24 hod. vopred.

Od. 10.05.2020 sú k dispozícii

  • dôkaz imunoglobulínov IgA, IgM a IgG sa vykonáva z krvi a k dispozícii sú štandardné postupy dôkazu imunolgobulínov v krvnom sére,
  • dôkaz IgA, IgM resp. IgG – Klasický dôkaz protilátok ELISA testom) výsledok v deň odberu,
  • dôkaz prítomnosti IgM protilátok je signál „čerstvej“ infekcie,
  • dôkaz protilátok IgG je signál prekonania infekcie – tzv. „neskoré“ protilátky,
  • dôkaz protilátok typu IgA môže byť signálom kontaktu pacienta s vírusom s následným asymptomatickým priebehom ochorenia.

Od 12.05.2020 sa začnú odbery pre vyšetrenie SARS Cov 2 metódou RT PCR, ktorá umožňuje zachytiť vírus už v skorom období po infekcii (cca 2-3 deň po nákaze). Pre úspešnosť uvedeného testu je nevyhnutné splnenie základných podmienok, medzi ktoré patrí správny čas pre odber materiálu, správna technika odberu materiálu zacvičeným odborným zdravotníckym pracovníkom ( odber nie je jednoduchý a zle vykonaný odber materiálu zásadne ovplyvní výsledok), dôležité je i uchovávanie biologického materiálu jeho transport do laboratória (napr. správne zabalenie testu, teplota pre uchovávanie a transport, čas od odberu po spracovanie).
Ak sa podarí zachytiť vírus, spoľahlivosť určenia je takmer 100%. Ak sa však vykoná napr. odber materiálu nesprávne záchyt i u jednoznačne chorej osoby sa nemusí podariť. V prípade nesprávneho načasovania odberu (veľmi skoro) sa potvrdenie RNA nemusí podariť (neprítomnosť vírusu na tkanivách, resp. malá koncentrácia). Výsledok je dostupný do 24 hod (spracovanie a testy PCR podľa metodiky schválenej SZO – Svetovou zdravotníckou organizáciou).

Používame len certifikované testy podľa metodiky schválenej SZO – Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Časový „sprievodca“ pre výber najvhodnejšieho testu podľa času od možnej infekcie

Covid 19 schéma

Legenda:

  • čierna čiara prezentuje časový priebeh pre dôkaz vírusu PCR metódou (cca 2-3 deň od infekcie)
  • modrá čiara prezentuje časový priebeh prítomnosti antigénu (cca 6-10 deň od infekcie)
  • červená čiara prezentuje časový priebeh tvorby protilátok a pravdepodobnosti ich dôkazu (cca od 8-14 dňa od infekcie podľa typu IgA, IgM / IgG)

Cenník výkonov

Vyšetrenie protilátok na SARS CoV-2 z venóznej krvi (IgA, IgG,IgM) ELISA38 €
RT PCR vyšetrenie SARS CoV-250 €